Nijs út 'e raad fan 15 september 2015

CDA het noed over de stevighyd fan't "Bildts Aigene"

In 'e raad het Kees Zijlstra ‘t folgende said:                                  
Wij motte ’n beslút nimme over ’t âns brúkken fan sinten die ’t in 2015 foor ‘e “Stichting Bildts Aigene” bedoeld binne.

Foor de CDA-fraksy dêr hur mening over geeft mot eerst wat âns na foren brocht worre.

’t CDA het noed over de stevighyd fan ’t gebou “Bildts Aigene” at d’r gyn koördinater komt.
De ferskillende kenmerken fan ‘e ônderlêgende organisasys hadden as gefolg dat it langer duurt het dan docht foordat ’t eandrepport opmaakt worre kon.
Men is seker fan goeie wil om wat goeds op poaten te setten, mar siet mooglik wat te feul naar ’t aigen belang en dêrdeur wat minder naar ’t gesaamlik belang. En dat is:
’t hoeden en noeden fan ’t Bildt en Bildts in al syn kleuren.

In ôns ogen siene de opstellers fan ’t repport te somber naar de kosten en baten fan ’n koördinater. ’n Paar opmerkings bij de riddenasy op bladsy 11 fan ’t repport:
D’r is gyn berekening bij fan” Bildts Aigene” hoe ’t se d’r an komme dat foor  
€ 20.000,= in ’t jaar ’n koördinater foor één dâgdeel in ‘e week betaald worre kin. Wat dat betreft is de berekening fanút ’t gemeentehuus realistiser.
Naast drekst in dienst nimme binne d’r, al dan niet tiidlik, ok andere formen mooglik. Dink an bijfoorbeeld ZZP of ânder flekswerk. Na ’n hutsy kin je dan sien wat je ’t bêst past.
Krekt ’t dreech finen fan nije frijwilligers foor de organisasys sou wel ’s makkeliker worre kinne. ‘n Koördinater kin bijfoorbeeld sture op oversichtlike taken soadat mînsen wete wat hur te wachten staat. Dat ferleegt meskyn de drompel om je in te setten.
En dan nag in syn algemeenhyd:  Foor ’n goeie koördinater en/of foorsitter fan “Bildts Aigene” mâne je ok bêst bútten de grînzen fan ’t Bildt kike. Niet ’t weunplak, mar kapasiteit en instelling bepale at je je werk goed doene.

Nou ’t raadsfoorstel.
Deur ’t later ôfronden fan ‘e oprichting “Bildts Aigene” worre niet alle sinten die’t foor 2015 beskikber binne opbrúkt. ’t CDA blyft d’r op dut stoit fan útgaan dat de koördinater d’r komt. Soawel foor deuze koördinater as “Bildts Aigene” as de ônderlêgende  organisasys is heel belangryk dat de doelen die ’t repport noemt ferankerd worre in belaid.
Om foor te kommen dat ‘n goeie start fan “Bildts Aigene” feerder fort komt te lêgen kin ‘e rest fan ’t budzjet foor 2015 inset worre foor ‘t maken fan ’n gedegen belaidsplan en ’t op gang bringen fan gesamenlike prejekten.

Heel graag wil ’t CDA op heel korte termyn dúdlikhyd fan “Bildts Aigene” wat betreft de profesjonalisering. Dat bepaalt feerder in ‘e tiid ’t stândpunt over de finansiering.

Foor nou kin de CDA fraksy metgaan in ’t raadsfoorstel.

Reacties   

#1 massage lyon 24-05-2017 14:37
Mais auparavant le scelerat, toujours cache par sa visiere, s'approcha de l'infortunee, et,
lui montrant son fils, lui dit d'une voix basse, mais ou percait la rage:
Marguerite, rappelez-vous la nuit de la Saint-Jean.

massage
lyon: http://www.elisacavanna.club

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

het Bildt

bildt-logo-fc

 

De gemeente het Bildt ligt ten noorden van de lijn Harlingen – Leeuwarden. Bij de Westhoek en Zwarte Haan is het prachtig uitwaaien langs de Waddenzee.

 

De gemeente bestaat uit de dorpen St. Annaparochie, St. Jacobiparochie, Oude Bildtzijl, Vrouwenparochie, Westhoek, Minnertsga en Nij Altoenae. Verder hoort de kern Nieuwe Bildtzijl  tot de gemeente  het Bildt.

 

Het Bildt heeft 11.000 inwoners, waarvan meer dan een derde tussen de 40 en 64 jaar oud is.

 

Omslagfoto1