Nel Haarsma-Vrieswijk

Opnieuw stel ik mij beschikbaar voor de gemeentepolitiek op het Bildt. De afgelopen jaren mocht ik mijn steentje bijdragen aan besluiten die er toe doen in de samenleving. Als wethouder ben ik momenteel lid van het college van B en W. Zaken als Onderwijs, Volkshuisvesting, Verkeer en Vervoer en Openbare werken heb ik nu in portefeuille. Het is een enorme uitdaging om in te spelen op de vele ontwikkelingen. We krijgen te maken met krimp van de bevolking, vergrijzing en ontgroening dat weer veel impact heeft op de leefomgeving. Kijk maar naar de gevolgen die dat met zich mee brengt voor onderwijs, voor volkshuisvesting en voor de voorzieningen in de dorpen. Daar moeten we adequate op inspelen. Niet denken in problemen maar denken in mogelijkheden is mijn motto. Samen de schouders eronder. Mag ik rekenen op uw stem?

 

nel150214

Griet de Boer-Zoodsma

Politiek actief in de CDA fractie sinds 2002. De afgelopen periode hebben wij als fractie op een enthousiaste manier samengewerkt. Wij hebben verantwoordelijkheid genomen die nodig is voor soms ingrijpende beslissingen. De komende jaren staan we voor grote opgaves, mede daarom wil ik mij voor de komende raadsperiode beschikbaar stellen. Een nieuwe raad en college staan voor belangrijke keuzes. Ik wil mij inzetten voor een gemeente met korte lijnen naar inwoners, steun aan eigen Bildtse taal en cultuur, voorzieningen, sterke dorpen en een leefbaar platteland. Maar ook toekomst gericht kijken naar een groter verband waarin krachten worden gebundeld en de Bildtse bevolking haar eigen identiteit behoud. In ons programma “Zorg voor elkaar” geven wij een duidelijke koers aan. Als volksvertegenwoordiger wil ik daar namens het CDA graag aan meewerken.

 

grietdeboer

Kees Zijlstra

Gemeentes hewwe de kommende jaren ’n prot nije útdagings. Taken die ‘t “t Ryk deen gane na de gemeenten. ’ t Is boeiend an die verânderings met te doen. Derom stel ik mij ok weer beskikber. Wij motte d’r foor sorge dat ‘e Bilkerts ok de kommende tiid hur op ’t Bildt thús foele in ’n sosjale gemeenskap. Ok in ‘e anloop naar ’n groatere gemeente laait ’n útdaging. ’t Bildts aigene en de ândere dingen wer’t ‘e gemeente noed foor staat motte goed te lanne komme in ‘e nije gemeente. Goed om je dêrfoor in te setten.

cees150214 

Rikus Bruinsma

Sinds 2002 ben ik in gemeenteraadslid. Tijdens deze periode zijn veel zaken de revue gepasseerd. U als inwoner bent, met betrekking tot een aantal punten, mede van invloed geweest. Uw mening vinden wij belangrijk en kan van invloed zijn voor het bepalen van ons standpunt. Voor de komende raadsperiode wil ik mij nogmaals verkiesbaar stellen om samen met u verder te bouwen aan deze gemeente. Een gemeente die op de drempel staat om over te gaan in een groter verband. Tijdens deze nieuwe raadsperiode is het belangrijk dat onze gemeente een sterke onderhandelingspositie inneemt waarbij de belangen van u als Bildste inwoner wordt behartigd. Als raadslid namens het CDA wil ik daar graag een rol in spelen.

 

 rikus150214

Wietske van der Veen

Ik ben 52 jaar en woon in Vrouwenparochie. Heb drie kinderen (zonen) en een fulltime baan als rijksambtenaar bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Sinds kort voormalig voorzitter van dorpsbelang ben ik nog actief in de werkgroepen in het kader van de dorpsvisie. Daarnaast ben ik actief als interim bestuurder en vrijwilliger in het dorpshuis. Vorig jaar zomer is mij gevraagd of ik belangstelling heb voor de politiek. En ja dat heb ik! Een nieuwe uitdaging! Met volle gedrevenheid en enthousiasme zal ik me inzetten voor de gehele gemeenschap, net zoals voor het dorp. Na het afsluiten van de bestuurstaken richt ik me geheel op de toekomst voor de gehele gemeente het Bildt. Het CDA wil een partij zijn waar een ieder zich in kan vinden. Ook de mensen die niet kerkelijk zijn. Ook dat is zorgen voor elkaar. Want ieder mens heef steun nodig. Op welk werk- of leefgebied dan ook. Dit zijn de laatste verkiezingen voor een zelfstandige gemeente het Bildt. Voor mij een goede tijd om me in te werken in de gemeente politiek, zodat ik onze gemeente goed kan vertegenwoordigen bij de samenvoeging van de gemeente met Menameradiel en Franekeradeel. Tenslotte wil ik nog kwijt dat ik met uitstekend thuis voel bij de kernbegrippen van het CDA: solidariteit, rentmeesterschap en gespreide verantwoordelijkheid.

 

 wietske150214
   

 

 

 

 

 

 

 

 

het Bildt

bildt-logo-fc

 

De gemeente het Bildt ligt ten noorden van de lijn Harlingen – Leeuwarden. Bij de Westhoek en Zwarte Haan is het prachtig uitwaaien langs de Waddenzee.

 

De gemeente bestaat uit de dorpen St. Annaparochie, St. Jacobiparochie, Oude Bildtzijl, Vrouwenparochie, Westhoek, Minnertsga en Nij Altoenae. Verder hoort de kern Nieuwe Bildtzijl  tot de gemeente  het Bildt.

 

Het Bildt heeft 11.000 inwoners, waarvan meer dan een derde tussen de 40 en 64 jaar oud is.

 

Omslagfoto1